Privacy en beleid AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een dossier van u in mijn praktijk aan te houden. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Uw dossier bevat de door u opgegeven personalia en contactgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingsmethoden. Ook mijn werkzaamheden zullen hierin gedocumenteerd worden. U gaat akkoord met de digitale vastlegging met inscriptiebeveiliging van deze gegevens, waarvan u het recht behoudt van bezwaar, inzage, rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Uw opname in het cliëntendossier wordt conform de wettelijke eisen voor 15 jaar bewaard.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Om uw privacy te waarborgen zal ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zal zorgdragen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uitsluitend met uw expliciete toestemming kan enige informatie uit uw dossier aan derden verstrekt worden.

Voor de verzorging en vastlegging van de financiële administratie dient mijn boekhouder bij de belastingdienst aangifte van o.a. inkomende geldstromen te doen met vermelding van uw voorletter(s) en achternaam. Ook deze partijen dienen te voldoen aan de eisen van AVG.